Home

Protestantse Bijbel

Bijbelstudie 'het goede leven' Protestantse Kerk in

 1. In de Bijbel wordt de bezorgdheid van de mens om in zijn levensbehoeften te voorzien gezet tegenover de onbezorgdheid, het leven in vertrouwen op God. Neem contact op met de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk: 030-8801880 of info@protestantsekerk.nl. Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrech
 2. Leer. De Augsburgse confessie (1530) was de eerste protestantse belijdenis, welke door door Melanchton was opgesteld en op de rijksdag te Augsburg op 25 juni 1530 werd voorgelezen aan keizer Karel V, waarin de leerstellingen naar voren kwamen.. De leerstellingen van protestantse kerkgenootschappen kunnen veel of weinig van elkaar verschillen, maar de meeste houden zich aan deze drievoudige.
 3. gen binnen het christendom, naast het rooms-katholicisme de oosters-orthodoxe kerken en het anglicanisme. De stro
 4. De Protestantse Kerk is een belijdende kerk - zij belijdt in haar vieren, spreken en handelen steeds dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Deze grondslag is verwoord in de verschillende belijdenisgeschriften die de Protestantse Kerk erkent en belijdt, zoals blijkt uit het eerste artikel van de kerkorde

Dienstboek Protestantse Kerk In Dienstboek een proeve deel I: Schrift - Maaltijd - Gebed en Dienstboek, en in Dienstboek een proeve deel II: Leven - Zegen - Gemeenschap zijn verschillende leesroosters opgenomen. Luthers zondagsrooster (p.1187-1198); Gemeenschappelijk zondagsrooster (p.1199-1208-1220) 'De Bijbel voor ongelovigen' door Guus Kuijer Meer informatie over dit boek op de site van de uitgeverij (Bijbel voor ongelovigen en Hoe een klein rotgodje God vermoordde) komt het Oude Testament er ongenadig vanaf.Als menselijk bedenksel dat staat voor liefde, rechtvaardigheid, menselijkheid kan hij nog wel iets met God, maar dit fraaie idee wordt al in de Bijbel zelf om de zeep geholpen

Aantekeningen bij de Bijbel: Protestantism

 1. Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken. Het Oude Testament bestaat volgens protestanten uit 39 boeken, maar volgens katholieken uit 46 boeken. De boeken die niet in de joodse of protestantse bijbel staan, maar wel in de katholieke, worden de deuterocanonieke boeken genoemd
 2. Protestanten geloven dat alleen de Bijbel de enige bron is van Gods bijzonder openbaring aan de mensheid, en als zodanig leert de Bijbel ons alles wat nodig is om verlossing van onze zonden te ontvangen. Protestanten zien de Bijbel als de standaard waartegen al het Christelijk gedrag moet worden afgemeten
 3. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een interconfessionele vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Brontekstgetrouw en doeltaalgericht De.
 4. Zowel bij de Groot Nieuws Bijbel als bij de Nieuwe Bijbel Vertaling heeft het (protestantse) Nederlands Bijbel Genootschap samengewerkt met de Katholieke BijbelStichting. Beide vertalingen zijn uitgebracht in diverse versies, met en zonder kanttekeningen en ook met en zonder de deuterocanonieke boeken

Protestantisme - Wikipedi

Het protestantisme is dus een geloofsstroming binnen het katholicisme. De bijbel wordt er streng gevolgd en de kerken zijn niet of nauwelijks versierd. De protestanten waren het dus niet eens met de katholieke kerk. De katholieke kerk was niet blij met de protestanten en namen drastische maatregelen Tijdens het Petrus Festival stond Alain Verheij stil bij mislukkelingen in de Bijbel. Een 'spoken word' aan de hand van zijn nieuwste boek 'Ode aan de Verliezer'. Adam en Eva laten het al zien: de mensheid zal altijd struikelen, falen. Maar het maakt nogal uit op welke manier je leven mislukt Protestanten en de Bijbel. Door Rudy Van Moere in EZRA Bijbels tijdschrift 35: september 2017. Geselecteerde fragmenten. Het rooms-katholicisme, de oosters-orthodoxe kerken en het protestantisme vormen de drie grote stromingen binnen het christendom

Bijbelstudie & Geloofsgesprek Protestantse Kerk in Nederlan

Leesroosters Protestantse Kerk in Nederlan

 1. Rembrandt en de bijbel. Rembrandt heeft ruim 300 werken gemaakt waarbij hij zich liet inspireren door een verhaal uit de bijbel. De meeste daarvan zijn tekeningen en etsen; daarnaast zijn er ongeveer zestig schilderijen van zijn hand met een bijbels onderwerp
 2. Bijbel. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen
 3. De Bijbel: hoe zit die ook alweer in elkaar? En wat is het 'grote verhaal' van de Bijbel? In drie bijeenkomsten gaan jongeren op diverse manieren aan de slag met de Bijbel
 4. uten Nodig: A4's, stiften Voor deze werkvorm is geen enkele kennis over of uit de Bijbel nodig. Schrijf op A4's de onderstaande stellingen en hang deze verspreid in de ruimte op. Deelnemers gaan bij de flap in de ruimte staan met het antwoord dat het dichtst bij zijn/haar eigen antwoord komt: De Bijbel is: het Woord van Go
 5. Bijbel als levensbron Kerk in Actie steunt werk waarin de Bijbel centraal staat: samen bijbellezen, bemoediging vanuit de Bijbel voor mensen in moeilijke omstandigheden, bijbelvertaling en bijbelverspreiding. Mensen leren wat de bijbelteksten betekenen in hun eigen leven en ervaren de bevrijdende kracht van het Evangelie
 6. De canon van de Bijbel is een lijst van boeken die als doctrinaire autoriteit worden beschouwd binnen het christendom.De canon van het protestantse christendom omvat zowel de (gewoonlijk) 39 boeken die binnen het Jodendom als canon worden beschouwd - de zogenaamde Hebreeuwse Bijbel, ook wel Tenach en binnen het Christendom Oude Testament genoemd - als de (gewoonlijk) 27 boeken van het Nieuwe.
 7. Wel krijgen de meeste protestantse kinderen dan een Bijbel (hun eigen Bijbel) en gaan ze van dan af naar de 'catechese' om geloofsonderricht te krijgen. Als ze voldoende kennis hebben van waar het in de Bijbel en de kerk nou eigenlijk om gaat, dan worden ze gevraagd 'belijdenis van hun geloof te doen' te doen

Theoloog Alain Verheij staat - aan de hand van zijn nieuwste boek Ode aan de Verliezer - stil bij mislukkelingen in de Bijbel. Protestantse lezing door premier Mark Rutte Zaterdag 31 oktober, 20.30 uur-22.00 uur, livestream via Protestantsekerk.n De kerk in China groeit, sinds 1987 met 10% per jaar! Kerk in Actie ondersteunt deze groeiende kerk, via het NBG, met alfabetiseringprogramma's voor laaggeletterden, bijbels voor jeugd, toerusting voor jeugdleiders en ouders en met bijbelstudieboeken voor arme voorgangers Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Rijnsburg Smidstraat 16a, 2231 EM Rijnsburg Tel: (071) 2035013, kb@pknrijnsburg.nl Openingstijden: maandag en woensdag: 09:30 - 11:30 woensdag 19:30 - 20:30 2018 Protestants Rijnsburg. Alle rechten voorbehouden privacy verklarin De Bijbel is vanuit het moderne perspectief vaak gelezen in termen van tegenstellingen, zoals geest versus materie, natuur versus cultuur, schepping versus verlossing. De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie,. Ik heb al een Katholieke Bijbel, maar ik neig steeds meer naar het Protestantisme. Met welke Bijbel kan ik het beste beginnen? Statenvertaling of iets anders? Welke zijn er allemaal? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

De Bijbel: Een krankjorum boek vol geweld of boek van

 1. In de protestantse traditie heeft de Bijbel in totaal 66 boeken; in de katholieke traditie 73 boeken (inclusief 7 'deuterocanonieke boeken'). Een Bijbel kopen Wanneer u (online) een Bijbel gaat kopen, heeft u de keuze uit allerlei versies en vertalingen. In het Nederlands kunt u bijvoorbeeld kiezen uit de Statenvertaling, de Herziene.
 2. De Bijbel is het heilige boek van het christendom.Het is een van de invloedrijkste boeken ter wereld, het meest verspreide boek ooit en het eerste boek dat werd vervaardigd met de boekdrukkunst.. De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament.Deze zijn samengesteld uit theologisch-bedoelde verhalen, hymnen, allegorische erotica, parabelen en didactische brieven
 3. Omdat ik ook melding maakte van het kort daarvoor gepubliceerde boek Groene theologie van Trees van Montfoort (Skandalon 2019), kon de indruk ontstaan dat dit boek een voorbeeld was van zo'n bedenkelijke omgang met de Bijbel.De schrijfster maakte mij daarop attent in een reactie op de blog, waarna ik toezegde nader op haar boek te zullen ingaan
 4. Oude Testament. inhoud. Oude Testament is de naam die de eerste christenen gaven aan de bundel joodse boeken die samen de Tenach vormen, de joodse bijbel. Een testament is een verbond, en de christenen wilden een duidelijk onderscheid maken tussen het Oude verbond (dat van God met de mensheid) en het Nieuwe (dat van Jezus met de mensheid). In zijn tweede brief aan de Korinthiërs maakt Paulus.
 5. Website van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet. De uitzendingen op zondag beginnen zoals gewoonlijk om tien uur. Voor eventuele wijzigingen kunt u op deze pagina terecht

De Protestantse Evangelisatie wil een gastvrije gemeente zijn waar ieder welkom is. We proberen de woorden van de Bijbel zo nauwkeurig mogelijk te vertalen naar het heden. We belijden Jezus Christus als onze Heer en Redder. De toegang tot kerk en diensten is vrij voor iedereen,. Een persoonlijk en troostrijk essay over het hart van de Bijbel. Hieronder het begin van de eerste brief van René de Reuver aan Gerard de Korte Beste Gerard, We kennen elkaar al vele jaren. In onze studententijd kruisten onze wegen elkaar al in De Uithof. Als katholieke en protestantse studenten volgden we voor een deel dezelfde colleges De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom De Protestantse Kerk Gouda is een rijkgeschakeerde kerkelijke gemeente, iedereen kan aansluiting zoeken bij de wijkgemeente waar hij of zij zich het meeste thuis voelt. In gesprek Rond de Bijbel. Door het geloofsgesprek te voeren, ontdek je wat de diepte, breedte en hoogte zijn van het geheim van Christus Er liggen veel verborgenheden opgesloten in de Bijbel om met verwondering over te schrijven. BJ Post heeft hier een website van gemaakt. Hits: 461 Bijbel en belijdenisgeschriften . U bevindt zich hier: Start. Links. bijbel ANBI-status Protestantse Gemeente; ANBI-status Diaconie; Terug.

In de Rooms Katholieke Bijbel zijn een aantal boeken opgenomen die voor zover ik weet bij de Reformatie zijn gesneuveld toen de Protestantse Bijbel werd samengesteld. Ik kan niet beoordelen of het wegvallen van die boeken terecht is of niet kerkinactie.protestantsekerk.n Op basis van Gen 2:18-24 kunnen we over Bijbelse seksualiteit zeggen dat deze in de eerste plaats het recht erkent van ieder mens om de passende (seksuele) partner te identificeren, dat in de tweede plaats pas na het oplevende seksuele verlangen identiteiten worden benoemd van man of vrouw (niet door God maar door ha-adam, het is mensenwerk), en dat we in de derde plaats voor de.

Protestantse Kerk van België. In 1839 organiseerden zich zestien Belgische protestantse gemeenten in de Bond der Protestants-Evangelische Kerken van het Koninkrijk België. Op 18 mei 1839 werd deze bond door koning Leopold I van België erkend als enige protestantse Ruim 120 korte verhalen over personen uit de Bijbel zoals Mozes, David, Kleopas en Malchus. Met geschilderde kleurenillustraties. Met elk een inleiding en kort gebed. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar, met een protestants-christelijke achtergrond

Er is meer in De Schutse, protestantse kerk in Uithoorn. Elke zondag welkom in de kerkdienst in onze christelijke kerk te Uithoorn. In onze kerk is altijd wat te doen! Vind rust, inspiratie, troost in een viering. Ontmoeting, cursussen, lezingen over maatschappij, geloof en Bijbel, Preek van de Leek en KerkCafé Nederland. De School met de Bijbel is in Nederland een aanduiding voor een basisschool met een protestants karakter. Vaak gaat het om gereformeerde scholen, tegenwoordig vooral onderhouden door bevindelijk gereformeerden, maar vroeger ook door gemeenschappen van 'gewoon' gereformeerde signatuur. Er zijn in Nederland meer dan 100 van deze scholen (door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede) Coronalied Straks bijeen is een splinternieuw lied! Het is een vertaling van ' We will meet again' dat John Bell schreef in dit stadium van de coronatijd, waarin mensen ernaar uit kijken elkaar weer te zien en te omhelzen. Estoni Het gebedshuis van protestanten is een kerk. Zij komen daar op zondag bij elkaar. Ze luisteren naar verhalen uit de bijbel en de preek van de dominee

Protestantse Gemeente – Schoorl – Groet- Camp

Over de Bijbel - Nederlands Bijbelgenootscha

In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling Diaconaat in de Bijbel. De basis voor het christelijke ambt van diaken ('dienaar') is gelegd in het Bijbelboek Handelingen. De volgelingen van Jezus gaan na de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus van Nazaret hun werk organiseren en taken instellen (Handelingen 6, 1-7)

Wat is het verschil tussen Katholieken en Protestanten

De Bijbel anders Het programma Met hart en ziel vertelt 'verhalen van geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk'. Van een tiny house-achtige kerk in Almere tot een gevlucht Iraans gezin. De Protestantse Kerk heeft ongeveer 2000 kerken in het hele land. Een duidelijke Bijbel voor iedereen! Mijn kerk op Internet MijnKerk.nl verbindt mensen op een eigentijdse manier met elkaar om te ontdekken welke hoop en inspiratie er ligt in het leven met God Geen enkel artikel werd in 2020 vaker gelezen dan het interview van predikanten Rob Visser en Paul Visser met minister-president Mark Rutte. Nu op een rij: het volledige interview, de Protestantse Lezing door de minister-president en het interview met presentator Klaas van Kruistum Welkom op de website van de Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen. Onze kerk wil een ontmoetingsplaats zijn voor God en mens en voor mensen met elkaar, waar je blijdschap en verdriet kunt delen, waar ruimte is voor vertrouwen en twijfel

Nieuwe Bijbelvertaling - debijbel

Welkom bij de Protestantse Gemeente uit Vorden. Wij houden iedere zondag kerkdiensten en verbinden ons door God met mensen om ons heen. U bent welkom in onze kerkdiensten BREEDZUILS LEZEN, MAAR BIJBELS WAARDEREN PROTESTANTSE OPVOEDING Het nut van de bijbel om de schilderkunst en de letterkunde te kunnen begrijpen Bijbel in Gewone Taal (BGT) 26. Psalm 26. 26 1 Een lied van David. Ik ben onschuldig, Heer. Heer, geef een eerlijk oordeel over mij. Ik heb geen kwaad gedaan, ik leef zoals u het wilt. Heer, ik vertrouw op u, ik twijfel niet. 2 Kijk goed naar mij, Heer, kijk of ik de waarheid spreek

Bestaan er dan echt protestantse en katholieke bijbels

Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika Veel inwoners van KwaZulu-Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen, omdat ze al generaties lang in armoede leven door de menslievendheid van God. Die inspireert ons om vroom en vrolijk betrokken te zijn bij de mensen die de Heer op onze weg brengt. De Abdijkerk is de vierplek van de locatie Loosduinen-Centrum van de wijkgemeente Den Haag-Zuidwest (bestaande uit de vierplekken Abdijkerk, Bosbeskapel en Shalomkerk), onderdeel van de Protestantse gemeente te â s-Gravenhage (PGG), onderdeel van de.

Protestantisme - Wikikid

Protestantse poezie der 16e en 17e eeuw (deel i) (elsevier) uitgave uit 1940 215 pp hardcover gebonden half linnen met kunstlederen rug met goudopdruk (lichte schade hoek bovenzijde rug, verder goed! Dat is de Bijbel in Gewone Taal. Een bijbel jong en vurig, die we in vele handen wensen. Arjan Plaisier Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland Ik vind het belangrijk dat iedereen zelf de Bijbel kan lezen. De Bijbel in Gewone Taal haalt drempels weg en maakt het lezen gemakkelijker De bijbel is de bron waaruit wij als gemeente putten. Ook de Protestantse Kerk Nederland en de Protestantse Gemeente Boxtel (PGB) maken deel uit van dat wereldwijde netwerk. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 330 leden in de kernen Boxtel, Lennisheuvel, Liempde en Esch In oude protestantse Bijbels zijn ze soms opgenomen als een apart 'blok' tussen het Oude en Nieuwe Testament, of helemaal achteraan, en met een uitleg dat ze wel nuttig zijn om te lezen, maar dat ze niet tot de kanon behoren. Verderop op deze bladzijde wordt er in iets meer detail op ingegaan. Maar eerst de kanonieke boeken. De indelin

De Bijbel laat duidelijk zien dat deze (en andere) vrouw(en) op vele vlakken verbonden zijn aan Jezus, materieel maar ook emotioneel en geestelijk. Jezus op zijn beurt illustreert zijn ver-bondenheid met achting voor de vrouwen door ze op te nemen in zijn reisgezelschap Trijnie Bouw over de Bijbel en aansluitend volgt het theaterprogramma. U bent van harte welkom om dit on-line programma live te volgen vanuit uw woonkamer. Afgelopen jaar verzorgde Remco Veldhuis IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse Gemeente Zaltbommel,. Voor Protestanten is de Bijbel de hoogste bron en norm voor geloof en leven. Het is typisch protestants om de Bijbel vrij van kerkelijk leergezag te onderzoeken en uit te leggen. Elke gelovige is er zich van bewust dat hij/ zij tekortkomingen heeft en soms foutief handelt. In gebed vraagt hij/ zij de Here Jezus om vergeving In een protestantse kerk staat een preekstoel centraal; alle aandacht krijgt de verkondiging van het Woord. In een Rooms-katholieke kerk staat een altaar centraal, d.w.z. de mis, die op het altaar bediend wordt en een offer van brood en wijn aan God is

Kaïn en Abel - over mislukkelingen in de Bijbel Petru

De Liesveltbijbel (1526 e.v.): naar een protestantse bijbel, hoofdstuk 15. In Gillaerts e.a. P, editor, De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen Persoonlijk bijbellezen versloft snel als je er geen vast patroon van maakt, merken bisschop Gerard de Korte en dominee René de Reuver. Bij de start van de Maand van de Bijbel pleiten ze voor. Nogmaals het verschil tussen de Roomskatholieke en de Protestantse bijbeluitgaven. Indertijd is mij hierover een vraag gesteld en ik geef mijn antwoord graag weer hoewel dat wat ik eerder schreef grotendeels overlapt.: (a) Een kenmerkend verschil tussen de katholieke bijbel en de protestantse bijbel is gelegen in het aantal boeken

Ds

UTRECHT. Terwijl in de 16e en de 17e eeuw de houtsneeprenten steeds meer uit de protestantse Bijbels verdwenen, werden de rooms-katholieke Bijbels er juist mee versierd Deuteronomium 6:1-3 geeft aan dat je gezegend zult zijn met een lang leven, als jij en je (klein)kinderen zich aan de geboden van God houden. Misschien denk je wel: 'Dat is dan niet voor mij weggelegd, want ik heb er een potje van gemaakt!' Het mooie is, dat de Bijbel niet zegt dat een keurig leven de sleutel tot geluk is Bijbel Basics thuisprogramma. Schoolgaande kinderen zitten momenteel thuis. Hier bevindt zich onze protestantse gemeente in een overwegend katholiek gebied. Ten opzichte van de r.k. kerk vormt onze protestantse gemeente een kleine kerkgemeenschap van zo'n 250 leden : Verder over onze Gemeente. Verder over onze Gemeent Bijbel Johanneskapel. Activiteiten, Algemeen, Buiten de Linie. Redactie. 30 november 2020. Protestantse Gemeente Den Helder Prins Hendriklaan 14 Tel. 0223 620800 Email Info@pkndenhelder.nl. Protestants Nederland wil christenen toerusten vanuit de protestantse traditie van Nederland door hierover te informeren en te confronteren met actuele ontwikkelingen in kerk, politiek, samenleving en cultuur

www.debijbel.nl Het Vlaamstalig Bijbelgenootschap werkt aan een Belgische variant van deBijbel.nl. Zodra die af zullen we hem hier vermelden. Zolang kunt u werken met de Bijbel van het Nederlands Bijbel.. De Bijbel inspireert, bemoedigt, houdt ons een spiegel voor en laat ons de wereld met andere ogen zien. Dat is wat mensen ervaren als ze in de Bijbel lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil helpen om de rijkdom van de Bijbel te ontdekken. Dat doen we door betrouwbare en eigentijdse vertalingen van de Bijbel te maken Mooie grote en stevig uitgevoerde bijbel. De extra katernen met foto's, gedichten en gedachten voegen echt wat toe. Ik heb deze huisbijbel geschonken als huwelijksbijbel. Protestanten moeten wel beseffen dat de deuterocanonieke gedeeltes, die niet in een protestantse bijbel staan, in deze bijbel gewoon in de RK-volgorde zijn toegevoegd Protestantse bijbels en roomse decadentie Erfgoedcentrum DiEP in Dordrecht toont cultuurverschillen tussen katholiek en protestant. In het voormalige Augustijner klooster zijn twee ruimtes die.

SeniorPlaza | De jaren 50 - Hoofdstuk 1 - Binnen- en

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE BELGIQUE VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIË VEREINIGTE PROTESTANTISCHE KIRCHE IN BELGIEN. Location: Rue Brogniez straat 44, 1070 Brussel Email: info@protestant.link Phone: +32 (0) 2 511 44 7 De Protestantse Kerk in Nederland maakt gebruik van het 'kerkelijk noodrecht' om als generale synode toch besluiten te kunnen nemen ten tijde van de coronacrisis Volg ons op Twitter . Volg het JeK op Facebook . Kerkelijk Bureau. Onder de Toren 36 8302 BV Emmeloord T (0527) 61 22 15. kerkelijkburo@pgemmeloord.n Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Kerkorde en Ordinantiën van de PKN zijn dan ook onverkort voor onze gemeente van toepassing. Op de dag van de opstanding, de zondag, komen wij samen rond de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God om te horen naar het Evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, gezonden naar de wereld om te zoeken en te redden wat verloren was Het rekeningnummer is NL37 RABO 0373 7199 22 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Goes inzake Kerkbalans. Actie Kerkbalans 2021 via e-mail. Wanneer u deel uitmaakt van de digitale groep heeft u inmiddels per e-mail een bericht met daarin een link naar het digitale toezeggingsformulier ontvangen

Protestantse bijbels en roomse decadentie Bijbellezing aan tafel Hoofddorp 1949. (FOTO: EVA BESNYÿ/MAI) Erfgoedcentrum DiEP in Dordrecht toont cultuurverschillen tussen katholiek en protestant 20.57 uur - Gesproken column door Alain Verheij over mislukkingen in de Bijbel, n.a.v. zijn boek Ode aan de verliezer; Optreden The Bowery; 21.06 uur - Protestantse Lezing door minister-president Mark Rutt

Verslag Inspiratiecafé met Han Wilmink - Protestantseontstaan | samsam

Protestanten en de Bijbel Vlaamse Bijbelstichtin

Bijbelvertaling Nieuwe Bijbel is te mannelijk: God blijft een hij en dan krijgt hij nog een hoofdletter ook! De Bijbel. Beeld ANP. Diverse protestantse predikanten zijn niet van plan de nieuwste. Kelly Keasberry (protestants) en Dries de Bakker (Rooms-katholiek) in gesprek over de omgang met de Bijbel

De kracht van bijbelverhalen Kerk in Acti

Biblia - Bijbel in diverse talen. Op deze site kunt u de Bijbel behalve in het Nederlands ook in diverse andere talen raadplegen (Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans). De vertalingen kunnen zowel afzonderlijk als parallel aan een andere vertaling - waaronder de Statenvertaling - geraadpleegd worden Steun het bijbelwerk. Met de debijbel.nl stelt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Bijbel voor iedereen online beschikbaar. Zonder inlog kun je er direct de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling lezen. Met een gratis account ontdek je bovendien meer over de Bijbel door middel van uitgebreide achtergrondinformatie, kun je zes bijbelvertalingen lezen, doorzoeken en vergelijken. De Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee bestaat uit 10 wijken. Iedere wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad die verantwoordelijk is voor al het werk in de wijk en voor de kerkdiensten die voor de wijkgemeente op het rooster staan Punt drie: In tegenstelling tot de protestantse beweging, die inmiddels in honderden denominaties versplinterd is, hebben Jehovah's Getuigen nog altijd een verenigde mondiale broederschap. Als het op de Bijbelse leer aankomt, houden Jehovah's Getuigen in ruim 230 landen zich aan Paulus' raad om 'in overeenstemming met elkaar te spreken' De Protestantse Gemeente Helmond en Asten-Someren hebben de overeenkomst tot samengaan getekend De Bijbel op tafel, donderdagocht. 11-02-2021 om NB . De Bijbel-anders-kring. 15-02-2021 om.

Jezus en de levensboom – Hebreeuwse Bijbel, theologie

Bijbel Introductie Jong Protestan

Protestantse Gemeente Doorn, PKN, PGDoorn, Maartenskerk, Huize Beatrix, Park Boswijk, Zonnehuis, Kerkdienst, Kerk, Heuvelru DE BIJBEL IN HET MIDDEN 'De Bijbel in het midden' van Maarten Wisse is een pleidooi voor het geloofsgesprek in de kerk. Meer informatie Prijs € 5,99 Maatjes voor aidswezen in Zambia Collecteflyer over de steun aan de meer dan 20.000 gezinnen in Zambia die een tiener als gezinsh... Meer informatie Prijs € 0,00 Aantal - + Bestellen Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. Wie op zoek is naar mensen die op een eigentijdse manier zich openen voor elkaar en voor de verhalen van de bijbel, zal zich in onze Protestantse gemeente zeker thuis voelen

De rooms-katholieke kerk verbood protestantse bijbelvertalingen. Het concilie van Trente. Op het Concilie van Trente werd in 1545 besloten dat de Vulgata de enig erkende tekst was. Voor de uitleg van de Bijbel in de kerk en in scholen mocht alleen de Vulgata gebruikt worden. Over het lezen van de Bijbel in de volkstaal was men. Als Protestantse gemeente in Zevenaar willen wij een gastvrije gemeenschap zijn met ruimte voor verschillen, waar mensen zin en inspiratie vinden en waar hun geloof wordt gevoed. Geïnspireerd door het leven en werken van Jezus richten wij ons op ontmoeting en het omzien naar elkaar en dragen wij bij aan een sociale en eerlijke wereld Productkenmerken. Auteur: Diversen, Uitgever: Jongbloed, 1690 pagina's, Gebonden in kunstlederen kaft, Nederlands, ISBN: 9789021268590 (ISBN10: 9021268591. Alle kerkdiensten Protestantse Gemeente Marken alleen via KerkTV. Kerken wordt geadviseerd om erediensten alleen online uit te zenden. We hebben als Protestantse Gemeente Marken besloten om hier gehoor aan te geven. De omstandigheden vragen er om. Vakantie Bijbel Week 201 De Protestantse Kerk in Nederland en de katholieke kerk zien in de Bijbel juist een oproep tot overgave; de mens mag het leven niet in eigen hand nemen. Drie visies. Maaike van Houten 5 februari. De Bijbel verbiedt vaccinatie niet. In de kerk waarin ik werk, de Protestantse Kerk in Nederland, is dit geen punt van discussie, zo bevestigde onze landelijke scriba ds

 • Dijon mosterd maken.
 • PESCO EU.
 • Papaya pitten.
 • Wereldkaart Schilderij industrieel.
 • How to use Cemu.
 • Konijnen in garage.
 • Defqon 2019.
 • Transporter Benzine.
 • Orange palpebral spots.
 • Waterskibaan Almere.
 • Hamstery Double Special.
 • Richtlijn Chronisch enkelletsel.
 • Caribisch Nederland corona.
 • Forel pootvis kopen.
 • Crackstreams NFL.
 • Hoff sneakers.
 • De Match.
 • AV HDMI converter.
 • Flegmone mond.
 • Ezechiël 25 17.
 • Yukon goud.
 • Kortingscode Fashion Girl.
 • ESD betekenis.
 • Biologie examen samenvatting.
 • Panasonic tondeuse er gp82.
 • Messenger loskoppelen van Facebook.
 • Liriope wit.
 • Auto winkel open op zondag.
 • André Kuipers overleden.
 • Groothandel stoffen Antwerpen.
 • Zimbabwe dollar kopen.
 • The Radford family baby 23.
 • Nieuws vliegverkeer.
 • Skyteam Classic 50 Review.
 • Bekende slogans reclame belgië.
 • Appartement huren Rotterdam studenten.
 • Bravo Atomic bomb.
 • Deeltafels oefenen spelletjes.
 • Betonrot herkennen.
 • Dweilen met St Marc.
 • Tuinslang HORNBACH.