Home

Psalm 46 Statenvertaling

Psalmen 46. 1 Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. 2 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën; 4 Laat haar wateren bruisen, laat ze. Psalm 46 Dit hoofdstuk voorgelezen (m): De profeet beschrijft het vertrouwen en den zekeren staat der kerk onder de bescherming des Heeren, die Hij aan haar met een wonderbare verlossing bewezen had; vermanende een ieder om dit werk Gods, en andere dergelijke, te betrachten, tot grootmaking Zijns heiligen Naams 46. Een vaste burcht is onze God. 1 Een lied op Alamôth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. 2 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën Psalm 46 Psalm 46. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 45 Bruiloftslied. 45 1 Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op 'De lelies'. 2 Mijn hart brengt een goed woord voort Psalm 46 1 Voor de leider van het koor. Een lied voor de Korachieten, op de wijs van: 'De meisjes.'. 2 Bij God zijn we veilig. Hij is onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn. Hij heeft ons altijd geholpen als we in moeilijkheden zaten. 3 Daarom zullen we nooit bang zijn, zelfs niet als de aarde schudt, zelfs niet als de bergen in de zee vallen. 4 Laat het water maar bruisen en.

Psalmen 46 - Oude Testament - Statenvertaling

 1. Informatie over dit bijbelboek in de Statenvertaling. Bijbel en kunst. home » Oude Testament » Psalmen. Psalm 8, 19, 46, 47, 100, 103, 104 en 150. Psalm 1 Psalm 2 Psalm 3 Psalm 4 Psalm 5 Psalm 6 Psalm 7 Psalm 8 Psalm 9 Psalm 10 Psalm 11 Psalm 12 Psalm 13 Psalm 14 Psalm 15 Psalm 16 Psalm 17 Psalm 1
 2. Psalm 46 vers 1. God is een toevlucht voor de Zijnen, Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, In zielsbenauwdheid, in gevaar; Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken; Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê, Verzet wierd in het hart der zee
 3. Psalm 46 is een bekende psalm, waarin het thema Een vaste burcht is onze God voorkomt. Artistiek wordt de psalm doorgaans als een hymne ingedeeld. Het is een van de vijf psalmen die Liederen van Sion worden genoemd. De directe aanleiding voor het schrijven van psalm 46 is onbekend; er zijn meerdere gelegenheden in de historie van Juda, die aanleiding zouden kunnen hebben gegeven tot het maken van de psalm. Mogelijke bronnen van inspiratie zijn de doortocht door de Rode Zee, de oorlog van Pe
 4. 46 1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied. 2 God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 3 46:3-4 Jes. 24:18-23 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. 4 Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven
 5. Psalmen 46 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl. 46. 46 1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied. 2 God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. 3
 6. Psalmen Hoofdstuk 46 - Statenvertaling . Statenvertaling » Psalmen » Hoofdstuk 46. 1 Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach

Een vaste burcht is onze God Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach. God is ons een toevlucht en kracht;Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zull 1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. 2 Al gij volken, klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdegezang. 3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot Koning over de ganse aarde. 4 Hij brengt de volken onder ons, en de natiën onder onze voeten. 5 Hij verkiest voor ons onze erfenis, de. Psalm 46. 1. God, onze burcht, blijft voor ons zorgen; in nood zijn wij bij Hem geborgen. Wij krimpen niet van angst ineen al wankelt alles om ons heen, al worden door de woeste golven Statenvertaling (SV) Herziene Statenvertaling (HSV) Nieuwe Bijbelvertaling (NBV

Psalm 46. 1 Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. 2 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde [haar] [plaats], en al werden de bergen verzet in het hart der zeeen Psalmen 46. 46. Een vaste burcht is onze God. 1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijze van: De jonkvrouwen. Een lied. 2 God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde BOEK TWEE (Psalm 42—72)Verlangen naar God. 1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach.. 2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,. zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 3 Ps. 63:2 Mijn ziel dorst naar God,. naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan. om voor Gods aangezicht te verschijnen Psalmen online. Hier kunt u online zoeken in de psalmen in de berijming van 1773.Kies een psalm in de linkerkolom om de psalm te lezen. Klik op een vers en u krijgt de gekoppelde kernwoorden te zien.. Tevens kunt u vanaf een psalmvers naar de pagina zingen.U kunt dan het betreffende psalmvers zingen bij uw PC of bij een digitaal schoolbord.. Zoeken in de tekst van berijmde psalme ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. 3 Ps. 118:8, 9 Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. 4 Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag vergaan zijn plannen. 5 Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God

Psalm 46:11 > Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde. Psalm 46:11 God vrede. NBV . Lees Psalm 46 online. Stop met de strijd, en weet dat de Heer God is. Hij heerst over alle volken, hij heerst overal op aarde. Psalm 46:11 - BGT. Geef. Psalm 32 Dit hoofdstuk voorgelezen (m): David leert hier dat zij gelukzalig zijn, dien God de zonden vergeeft, en die ze oprechtelijk belijden; hetwelk hij met zijn eigen voorbeeld en de gewoonte van alle gelovigen bevestigt, waarschuwende voor hardnekkigheid; en vermanende tot blijdschap over Gods goedertierenheid Vervolg van Psalm 42: Gebed om verlossing. 1 Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak; bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, van de man van bedrog en onrecht. 2 Want U bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot U mij dan? Waarom ga ik steeds Ps. 35:14; 38:7; 42:10 in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand 48. Heerlijkheid van Jeruzalem. 1 Een lied, een psalm, voor de kinderen van Korach.. 2 De HEERE is groot en zeer te prijzen, in de stad onzes Gods, op den berg Zijner heiligheid.. 3 Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden; Matt. 5:35. de stad des groten Konings.. 4 God is in haar paleizen; Hij is er bekend voor een Hoog Vertrek

46 Een vaste burcht is onze God. 46 1 Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach.. 2 God is ons een toevlucht en kracht;. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats. en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën Psalm 46:2 HSV. God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. HSV: Herziene Statenvertaling . Vertaling. Annuleren. Bijbeltaal Nederlands. Wijzig Taal {{#items}} {{local_title} Psalm 46:6 HSV. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. HSV: Herziene Statenvertaling . Vertaling. Annuleren. Bijbeltaal Nederlands. Wijzig Taal {{#items}} {{local_title}

Psalmen 42 Psalmen 42. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 41. 41 1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 2. 41:2 . Spr. 14:21 Gelukkig wie zorgt voor de armen; in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven, 3 de HEER zal hem beschermen en in leven houden BOEK TWEE(Psalm 42—72)Verlangen naar God Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God Herziene Statenvertaling (HSV) 47 God triomfeert. 47 1 Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. 3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. 4 Hij onderwerpt volken aan ons

Psalmen Hoofdstuk 45 - Statenvertaling . Statenvertaling » Psalmen » Hoofdstuk 45. 1 Een onderwijzing, een lied der liefde, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach, op Schoschannim God Is Our Fortress - Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart d. 1 Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2 God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de..

Jakobus 4:10 Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen.. U bevindt zich hier: Start. Psalmen hoofdstuk 46 - Statenvertaling Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach.. Psalmen 46:1-11. Een vaste burcht is onze God ; Een lied op Alamoth, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. (46:2) God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden. (46:3) Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeen

Psalmen 46; Psalmen 47; Psalmen 48; Psalmen 49; Psalmen 50 Read chapter in Statenvertaling (Dutch Tehilliem: Psalm 46 - een Joodse uitleg In Psalm 46 gaat het over de Messiaanse tijd wanneer de mens zijn wapens neerlegt en er geen oorlog meer zal zijn. De psalm is geschreven door de zonen van Korach die zagen hoe hun vader rebelleerde tegen Mozes Rabbenoe. Hun wanhoop groeide toen ze de poorten van de hel zagen

Psalm 46 - For the director of music. Of the Sons of Korah. According to alamoth. A song. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the. 46 God is our refuge and strength, a very present help in trouble. 2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea; 3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah. 4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the. Bijbel, Statenvertaling, Psalmen, Boekhandel, De Hoeksteen, Woerden. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten

Psalm 46:10 Illustrated: "Quiet Reflection" — HeartlightPsalm 46 - Wikipedia

Psalm 46 - Statenvertaling met kanttekeninge

De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen.. Tot dan toe werd er gebruikgemaakt van verschillende vertalingen, waaronder de. Psalmen is het Bijbelboek dat het best vertegenwoordigd is onder de Dode-Zeerollen; zowel rollen (bijvoorbeeld 11QPs a) als snippers en fragmenten (grot 4).In het algemeen volgen de in Qumran gevonden bundels de ons bekende inhoud tot Psalm 89 (slot derde boek) Psalmen, profetische liederen, 2020.Boeiende bijbelstudie en bijbelverklaring over het bijbelboek Psalmen van T. van Turennout.. Bijbelstudiemenu . Bijbelstudie en bijbelverklaring. 2020: Een boeiende en actuele studie over het hele bijbelboek Psalmen.Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.. Psalmen, profetische liederen openen (Dit boek lezen, printen. Psalmen Hoofdstuk 49 - Statenvertaling . Statenvertaling » Psalmen » Hoofdstuk 49. 1 Een psalm, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach

HSV - Psalm 46 - Het boek Psalmen - Herziene Statenvertaling

Psalm 46 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Psalmen Hoofdstuk 144 - Statenvertaling . Statenvertaling » Psalmen » Hoofdstuk 144. 1 Een psalm van David. Gezegend zij de HEERE, mijn Rotssteen, Die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingeren ten oorlog; NUM:1:23 2SM:22:3 Herziene Statenvertaling (HSV) In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling

Psalmen 46 - BasisBijbe

Herziene Statenvertaling Bijbels - HSV Bijbel. Bij Boekhandel van der Boom kunt u eenvoudig alle Bijbels in de Herziene Statenvertaling bekijken, vergelijken en online bestellen.Deze Herziene Statenvertaling, ook wel HSV genoemd, is een revisie van de oude statenvertaling uit 1637.Deze vertaling is aangepast naar het huidige Nederlands De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk Psalm 46. Lees het hoofdstuk Psalm 46 online Psalm 46:2 > God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Psalm 46:2 betrouwbaarheid veiligheid bescherming. NBV . Lees Psalm 46 online. Bij God zijn wij veilig. Hij helpt ons als we in nood zijn. Psalm 46:2 - BGT. God is ons een toevlucht en. Jongbloed was zo vriendelijk ons een recensie-exemplaar op te sturen, zodat we deze hier kunnen bespreken. De focus zal - uiteraard - liggen op de Psalmen. Algemeen. De HSV Studiebijbel bevat de Bijbeltekst in de Herziene Statenvertaling, met daarbij een uitgebreid notenapparaat, tekeningen, kaarten en schema's De Herziene Statenvertaling (HSV) is altijd in een ruim assortiment bij Ichthusboekhandel.nl op voorraad in de winkels en online bij de webshop. Of u nu een editie met alleen de tekst van de Herziene bijbelvertaling zoekt of juist een editie van de HSV Bijbel met psalmen 1773 kopen wilt, u kunt terecht bij Ichthusboekhandel

Today’s Bible Verse ~ Psalm 46:1 | News and ViewsPsalm 46:5 | Christian Facebook Cover | Christian facebook

Psalmen - Statenvertaling

Herziene Statenvertaling (HSV) 47 God triomfeert. 47 1 Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 2 Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. 3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. 4 Hij onderwerpt volken aan ons Bijbel HSV met Psalmen. Herziene Statenvertaling (HSV), november 2020 De Herziene Statenvertaling bestaat 10 jaar in 2020! Ter ere van dit jubileum verschijnt deze bijzondere limited edition, met exclusief ontwerp en diverse extra's die via een QR-code kunnen worden bekeken 1 Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE. 2 Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. 3 Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. 4 Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert te..

30+ Cool Bible Verse Tattoo Design Ideas with MeaningsInspirational Bible Verse - Psalm 46:5 - Bible Verse Images

Psalmen zingen Melodie psalmen. Met behulp van deze pagina kunt u psalmen zingen op een digitaal schoolbord, begeleid door een kerkorgel.. De orgelbegeleiding is beschikbaar gesteld door PCorgan.com en Dick Sanderman.Voor de muziek is de techniek van Hauptwerk software gebruikt; met onder andere de sampleset van het orgel van de Bovenkerk in Kampen.. Er is ook een site waar u gezangen kunt. Psalm 46 from Psalm Songs, Volume 2. Download on iTunes or buy CDs at cornerroommusic.com. ©2018 Corner Room MusicOfficial website: cornerroommusic.comiT.. De populairste bijbelteksten uit het bijbelboek Psalmen. Vink de hoofdstukken af die je gelezen hebt, als je meedoet met ons persoonlijke bijbelleesrooster

Psalm 3 is de derde psalm uit het boek Psalmen.De auteur is David.De eerste regel in de statenvertaling luidt: Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom.. Tekst. Hieronder volgt de tekst van psalm 3 (tweede vers) uit de psalmberijming van 1773: . Maar, trouwe God, Gij zijt Het schild, dat mij bevrijdt Psalm 46 (Lord of Hosts) Lyrics: O come behold the works of God / The nations at His feet / He breaks the bow and bends the spear / And tells the wars to cease / O Mighty One of Israel / You are. Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren. Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7101738 bij uw rapportage aan CCLi

Psalm 46 vers 1 - Berijming 177

 1. Psalm 47:1 Clap your hands, all you peoples; shout unto God with a voice of triumph. Jeremiah 42:11 Do not be afraid of the king of Babylon, whom you now fear; do not be afraid of him, declares the LORD, for I am with you to save you and deliver you from him. Jeremiah 46:2
 2. Bijbels met psalmen Zoekt u een bijbel met psalmen? Die vindt u bij ons. We hebben verschillende uitgaven met psalmen; van luxe vivella-uitgaven tot prachtige limited editions, schoolbijbels en meer. Bekijk ons aanbod en vindt de bijbel met psalmen die bij u past
 3. Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling (Hardcover). Deze editie met berijmde Psalmen 1773 en formulieren heeft het kleinst mogelijke zakformaat..

Psalm 46 - Wikipedi

17-apr-2015 - Deze pin is ontdekt door Yvonne de Harder. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren. Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071263 bij uw rapportage aan CCLi Jeremia 44; Jeremia 45; Psalmen 13; Jeremia 46; Jeremia 47 Read chapter in Statenvertaling (Dutch 17-apr-2015 - Deze pin is ontdekt door Hans Pape. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Psalmen 46 (NBV) - EO

Psalmen 46 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

 1. g 1773) Psalmen (nieuwe berij
 2. g is bekend! Vanaf 16 maart 2021 ligt de bundel, uitgegeven door KokBoekencentrum, in de boekhandels. De bundel is hier alvast te bestellen. U ontvangt dan als een van de eersten een exemplaar
 3. Psalm 46 (Lord of Hosts) with Lyrics by Shane & ShaneDisclaimer: I do not own any right to music or video/images.-----..
 4. 46 To the choirmaster. Of a the Sons of Korah. According to b Alamoth. 1 A Song. 1 God is our c refuge and strength, a very d present 2 help in e trouble. 2 Therefore we will not fear f though the earth gives way, though the mountains be moved into g the heart of the sea, 3 though h its waters roar and foam

Psalmen Hoofdstuk 46 - Statenvertaling De Bazui

Psalm 46 HSV Bijbel YouVersio

To the choirmaster. Of the Sons of Korah. According to Alamoth.* A Song. God is our refuge and strength, a very present* help in trouble Psalm 46 New International Version For the director of music. Of the Sons of Korah. According to alamoth. A song. 1 God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. 2 Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, 3 though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging

Psalmen 47 - Oude Testament - Statenvertaling

Psalm 46 God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not be afraid, even if the earth is shaken and mountains fall into the ocean depths; Read verse in Good News Translatio Psalm 46:1-11. Psalmen. Voor de koorleider. Van de zonen van Korach.+ In alamothstijl.* Een lied. 46 God is onze schuilplaats en kracht,+ een hulp die in moeilijke tijd makkelijk te vinden is.

Psalm 95: 1 en 3 NB. Psalm 86: 2 en 4 NB. 1e Schriftlezing: 2 Koningen 18: 1-37. Psalm 56: 1 NB. 2e Schriftlezing: Psalm 46. Psalm 56: 4 NB. Na verkondiging: Psalm 46: 1, 2 en 3 NB. Gezang 401: 1 en 4 *** Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, In de nacht van 30 op 31 oktober 1517 loopt een professor in. Bijbel Statenvertaling met Psalmen berijming 1773 en 12 gezangen (Hardcover). Bijbel in StatenvertalingFormaat: 7,5 x 11,5 cmKleur: zwartMateriaal:.. Psalm 46. From ChoralWiki. Jump to navigation Jump to search P S A L M S — 36 37. Redirecting to https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/psalmen/21 Herziene Statenvertaling In 2010 is de Herziene Statenvertaling (HSV) verschenen. De Herziene Statenvertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren

Psalm 46

Een psalm van David. 2 31:2-3 Ps. 71:1-3 Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht, 3 31:3 Ps. 18:3 hoor mij, haast u mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt Bijbel Statenvertaling en Psalmen berijming 1773 en 12 Gezangen (Hardcover). Statenvertaling Artikel nummer: 602302 Formaat omschrijving: Micro Formaat:.. Psalmen 23; Psalmen 133 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue Bijbel schoolbijbel + Psalmen en 12 Gezangen Ritmisch. Statenvertaling stevig kunstleer rood/blauw 1e druk is een boek van Merkloos uitgegeven bij Jongbloed. ISBN 9789065391469 Schoolbijbel in Statenvertaling, psalmen en 12 gezangen. Harde kunstleren band, bordeaux. Formaat 10,5x16,5cm. Ritmisch

Psalm 46 - zoeken op kernwoord of thema via Psalmboek

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Muth-Labben. 2 Ik zal den HEERE loven met mijn ganse hart; ik zal al Uw wonderen vertellen. 3 In U zal ik mij verblijden, en van vreugde opspringen; ik zal Uw Naam psalmzingen, o Allerhoogste! 4 Omdat mijn vijanden achterwaarts gekeerd, gevallen en vergaan zijn van Uw aangezicht. 5 Want Gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan; Gij. 1 Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven. 2 De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt; Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. 3 Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid, en Zijner waarheid aan het huis Israels; en al de einden der aarde hebben gezien het.

Be Still Wallpaper (68+ images)

Psalmen 46 NBG51 Bijbel YouVersio

 1. Statenvertaling Psalm 84. 1. VOOR den opperzangmeester, op de Gottih, een psalm, voor de kinderen van Korach. 2. Hoe liefelijk zijn uwe woningen, o HEERE der heerscharen! 3. Mijne ziel is begeerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vleesch roepen uit tot den levenden God. 4
 2. Bijbel. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen
 3. Psalmen 140 Chapter Parallel Compare 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2 Red mij, HEERE! van den kwaden mens; behoed mij voor den man alles gewelds; 3 Die veel kwaads in het hart denken, allen dag samenkomen om te oorlogen. 4 Zij scherpen hun tong, als een slang; heet addervergift is onder hun lippen
 4. Psalm 87 1 Een lied voor de Korachieten.. 2 Gods stad Jeruzalem ligt op de heilige berg. De Heer houdt meer van Jeruzalem en haar poorten dan van alle andere steden in Israël. 3 De Heer heeft aan zijn stad prachtige dingen beloofd: 4 De bewoners van Egypte en Babel zullen bij Mij horen en Mij kennen. Ook de bewoners van Filistea, Tyrus en Ethiopië. Ze zijn in Jeruzalem geboren. 5 Van.
 5. 46 Vreemdelingen zijn bezweken. en kwamen sidderend uit hun burchten. 47 De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil! 48 U bent de God Die mij volkomen wraak geeft. en volken aan mij onderwerpt, 49 Die mij bevrijdt van mijn vijanden; ja, U verheft mij boven hen die tegen mij opstaan, U redt mij van de man van geweld
 6. HSV - Psalm 42 - Het boek Psalmen - Herziene Statenvertaling
 7. Psalmen online - zoek op trefwoord / thema in berijmde psalme
Heykoop, Pieter - Koraalbewerking Psalm 46 (Nieuw
 • Memoires schrijven.
 • Stoppen met roken medicatie.
 • Sportarts Den Haag.
 • Basisschool Oud Beijerland.
 • Visit White House tickets.
 • Boursin saus pasta.
 • Vermissingszaken.
 • Toegang Wlz.
 • John D Rockefeller vermogen.
 • Pawn chess.
 • Bruine jeukende vlekken op huid.
 • Zapp Dokter Corrie.
 • Herfst verhalen voor ouderen.
 • Oude Schouw Akkrum te koop.
 • Munt la Schera Tunnel fiets.
 • Algemene muziekleer PDF.
 • Autobots youtube.
 • PAW Patrol Rubble.
 • Hotchocspoon.
 • Scizor FIRE red serebii.
 • Wat is ISO norm.
 • Eiken keuken schilderen.
 • Lunch Den Haag bezorgen.
 • Hoofdvorm muziek.
 • Dino museum Nederland.
 • The Three Musketeers (1973).
 • Huidtherapie universiteit.
 • Puppy Westies.
 • Rs3 corrupted dust devil.
 • Matisyahu subway.
 • Marco Borsato ft.
 • Plopsaland tickets korting.
 • Christelijke liederen Gitaarakkoorden.
 • Vintage interieur winkel.
 • Waar ligt Turkije.
 • Reglementen en gebruiken van de haven van Antwerpen.
 • Volleybal dames namen.
 • Hobbybeurs Assen 2020.
 • Hoe maak ik een zonnepaneel.
 • Filmora download.
 • Beste restaurant Mambo Beach.