Home

Matteüs 16 2 3

75 of The Top 100 Retailers Can Be Found on eBay. Find Great Deals from the Top Retailers. Get 1:62 With Fast and Free Shipping on eBay Mattheüs 16:2-3 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, Read verse in Statenvertaling (Dutch 16 1 16:1-4 Mat. 12:38-41 Marc. 8:11-13 Luc. 11:29-30 12:54-56 16:1 Luc. 11:16 De farizeeën en de sadduceeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. 2 Hij gaf hun daarop dit antwoord: 'Wanneer de avond valt, zegt u: Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood. 3 En 's ochtends: Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend De Farizeeërs vragen Jezus om een teken 1 Er kwamen Farizeeërs en Sadduceeërs naar Jezus toe. Ze vroegen Hem om hun een teken van God te laten zien om te bewijzen dat het waar was wat Hij zei.Dat vroegen ze om Hem uit te dagen. 2 Maar Hij antwoordde: Als het avond wordt, zeggen jullie: 'Het wordt morgen mooi weer, want de lucht ziet rood.' 3 En 's morgens zeggen jullie: 'Vandaag wordt het. Matteüs 16:2b-3 is een vers uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie volgens Matteüs (de tekenen van de tijd).Het vers komt uit een passage die een confrontatie beschrijft tussen Jesus en de Farizeeën en de Sadduceeën die om een teken van de hemel vragen. Het vers ontbreekt in veel Bijbelse handschriften.Sedert de tweede helft van de 19e eeuw trekken geleerden de oorspronkelijkheid.

1 En de Farizeën en Sadduceën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.. 2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;. 3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden. 1 En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. 2 Hij antwoordde hun en zeide: [Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. 3 En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden.

1:62 Sold Direct - eBay Official Sit

 1. 16. Jezus weigert een teken. 1 En Matt. 12:38. Mark. 8:11. Luk. 11:29. 12:54. Joh. 6:30. de farizeeën en sadduceeën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.. 2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Luk. 12:54. Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; 3 En des morgens: Heden onweder; want de.
 2. Toen stemde Johannes ermee in. 16 3:16 Jes. 11:2 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 3:17 Ps. 2:7 Jes. 42:1 Mat. 12:18 17:5 Marc. 9:7 Luc. 9:35 En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.
 3. Matteüs 3. Johannes de Doper 1 In die tijd begon Johannes de Doper te preken in de woestijn van Judea. 2 Hij zei: Jullie moeten gaan leven zoals God het wil. Want het Koninkrijk van God zal nu heel gauw komen! 3 16 Op het moment dat Jezus was gedoopt en uit het water kwam,.
 4. 2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.. 3 De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.. 4 En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden
Kinder Matteus - Kinder Matteüs 2017

Mattheüs 16:2-3 - SVV - Maar Hij antwoordde, en zeide tot

3. De moeilijke tijden der laatste dagen. 1 En 1 Tim. 4:1. 2 Petr. 2:3. Judas vs. 18. weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig.. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde. Externe links aangepast. Hallo medebewerkers, Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Matteüs 16:2B-3.Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht Matteüs 2 Matteüs 2. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 1. 1 1. 1:1-17 . Luc. 3:23-38 3:16 . Jes. 11:2 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 1 Er kwamen Farizeeërs en Sadduceeërs naar Jezus toe. Ze vroegen Hem om hun een teken van God te laten zien [ om te bewijzen dat het waar was wat Hij zei ].Dat vroegen ze om Hem uit te dagen. 2 Maar Hij antwoordde: Als het avond wordt, zeggen jullie: 'Het wordt morgen mooi weer, want de lucht ziet rood.' 3 En 's morgens zeggen jullie: 'Vandaag wordt het slecht weer, want de lucht ziet.

Gen. 3:22 Op. 2:7 22:2,14 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. 10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen 2 Timoteüs 3:16-17 - NBV Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust Matteüs 16:13-20. Resume Prayer. Enkele bedenkingen bij de lezing van vandaag. Active. Default 'Maar gij - sprak Hij tot hen -, wie zegt gij dat Ik ben?' Het was een moment van oprechtheid, een heel bijzonder moment in de relatie tussen de leerlingen en hun meester Mattheüs 16:13-16 Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia of een van d... Read verse in Statenvertaling (Dutch [2] 1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs » uit het Oosten » in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan » en zijn gekomen om hem eer te bewijzen ».' 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem

Orde van dienst (Kampen morgendienst) Psalm 71,1.2 Psalm 71,8.9 lezen Kolossenzen 1:24-2:3 Gezang 15,1 tekst Matteüs 16:21-28 Psalm 86,4 Liedboek gezang 177,1-3.6- Het evangelie naar Matteüs Boek des geslachts van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham Het is officieel omdat het die is van Jozef, de man van Maria, alleen geldig bij de Joden. Terwijl die van Lucas, die is van d

Matteüs 9:13 barmhartigheid rechtvaardigheid offer Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden Overweging 3 januari 2021 Matteüs 2,1-12 Op weg als de wijzen. Lieske Duim Lezing Jesaja 60, 1-6 Tijdens het dagelijks wandelingetje door Hoevelaken merkte ik dat heel wat kerstbomen nog in de kamers staan. De kersttijd houden we nog even vast. Dat doen we ook in de kerk. De kersttijd laten we eindigen met het feest van driekoningen op 6 januari 2. tweede Bergrede - Matteüs 24:3-24:6 29-09-2016 - Geplaatst door Andre Piet Presentatie gehouden op 29 september in Rotterdam. Wat zijn specifiek de vragen die Jezus beantwoordt in Matteüs 24? Wat wordt bedoeld met begrippen als 'parousia' en 'voltooiing van de aeon' Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2. Facebook 0 Tumblr 0 Twitter 0 LinkedIn Pinterest 0 WhatsApp Email Print 0 Shares. 0. Matteüs. Berichtnavigatie. Matteüs 14:1-12 De dood van Johannes 1. Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan geloof 2. Meest recente berichten Matteüs 20: 1-16. Het voorbeeld van de arbeiders. 1 Jezus zei: 'Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Er is een man die een wijngaard heeft. Vroeg in de ochtend gaat hij op weg. Hij zoekt arbeiders om in zijn wijngaard te werken. 2 Hij spreekt een bedrag met hen a

Mysterie – Maria van Renkum | Katholieke kerk

Hij kwam naar hen toe, lopend over het meer en 'wilde hen voorbijgaan'. Het is zijn bedoeling om langs hen heen te gaan en zich aan hen te openbaren als Gods tegenwoordigheid in de plechtige woorden: 'Ik ben het'. Een echo van de woorden waarmee God zich kenbaar maakte aan Mozes: 'Ik ben die is.' (Exodus 3,14 Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3. Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2. Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1. Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1. Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2. Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6. Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1. Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2 Matteüs 16:13-28 Matteüs 17:1-18:35 8 Matteüs 19:1-20:16 Matteüs 20:17-21:22 Matteüs 21:23-22:46 Matteüs 23 Matteüs 24-25 Matteüs 26 Matteüs 27 Matteüs 28 Quiz Evangelie van Matteüs. Contact. Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht 078-6190037 info@evangelisch-college.nl. Wij zijn.

Genesis 3 en Matteüs 4:1-11 23 februari 2014 Meer dan het gewone Matteüs 5:38-48 16 februari 2014 Een uitgestoken hand Matteüs 5:17-26 9 februari 2014 De kerk moet iets aan Jezus gaan doen! Matteüs 5:13-16 2 februari 201 Matteüs 3:13-17 Roept God een mens tot leven: 346 Matteüs 3:13-17 O God die uit het water: 356 Matteüs 3:13-17 Christus ging als eerste: 523 Matteüs 3:13-17 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan: 524 Matteüs 3:13-17 Daar komt een man uit Nazaret: 533 Matteüs 3:13-17 Water, water van de doop: 358 Matteüs 3:16 Wij leven van de wind: 687. preken online, Bijbelboeken, zoek preek op bijbelboek, Matteüs, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische. 10 2. Psalm 15 Een zangstuk op naam van David: Leven zoals je bedoeld bent, onverstoorbaar de aangewezen weg gaan. Niemand beledigen, niemand misbruiken, niemand laten vallen

14 februari, 6e zondag na Epifanie. Kerkdienst zonder bezoekers. 2 Koningen5:1-3 (4-8) 9-15b. Marcus 1:40-45. Dhr. Onno Albada, Dale De Bijbel geeft vele voorbeelden van tekenen die gelovigen moeten waarschuwen voor het einde der tijden. Zes van deze tekenen des tijds worden door Jezus gegeven (Matteüs 24:3-14), twee kenmerken worden gegeven door Paulus (2 Timoteüs 3:1-9 en 1 Timoteüs 4:1) en vele andere tekenen worden gegeven door de profeten uit het Oude Testament (Tenach)

Lezen: Matteüs 5: 13-16 Gezang 481: 1,2 Preek: Wees wat je bent Zingende Gezegend 51: 1,3: Hoort! Een woord van eeuwig leven (Mel. Gezang 300) De World Servants - Zegen - Toezingen: Zegenlied: EL 501: 1,2,3: Vrede van God Dankgebed Collecten EL 270: 1,2: Ga nu heen in vrede Zegen Zout. Dat ken je wel. Daar is ook een mooi verhaal over 2 Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten. 3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting? 4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven

Colossenzen 3:16 1 Thessalonicenzen 1:2-5 1 Thessalonicenzen 4:14 1 Thessalonicenzen 5:1-11 1 Thessalonicenzen 5:12vv 1 Thessalonicenzen 5:23 1 Timotheüs 3:1-16 1 Timotheüs 4:16 1 Timotheüs 6:11-12 2 Timoteüs 1:2 (NBV) 2 Timotheüs 1:5 2 Timotheüs 4:10 Hebreeë n 12:1 Hebreeën 13:5b-6 Jakobus 2:14 Jakobus 4:13-17 1 Petrus 1:3-5 1 Petrus 2. Bijbels culinair & The Peacemaker. Offers brengen (2 en 3) Leviticus 2 en 3 Het herstel. Offers brengen (4) Leviticus 4. 3:16 Het bekendste Bijbelvers (2008) God heeft gegeven! Johannes 3:16 (1) Wij leven! Johannes 3:16 (2) Verzoening! Leven met Christus in het midden (2008) Verzoening! (1) Laat u met God verzoenen 2 Korintiërs 5:20 Preek over Matteüs 5:1-16 op zondagmorgen 10 januari 2021 11 januari 2021 door Ds C. van den Berg. Geen Matteüs (3) Openbaring (2) Preekarchief. januari 2021 (4) december 2020 (5) november 2020 (4) oktober 2020 (3) september 2020 (3) augustus 2020 (2) juli 2020 (4) juni 2020 (3

Want de gemeente zal de nieuwe tempel Gods zijn (zie bijv.: 1 Korintiërs 3:16 ev, 1 Petrus 2:5, Openbaring 3:12). De genezingen van Joden. Het patroon van 12 genezingen van Joden en 1 van een heiden, dat we bij Marcus zagen, vinden we ook bij Matteüs weer terug, maar in een wat aangepaste vorm 2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Uit Matteüs 1:16 blijkt duidelijk dat Jozef Jezus niet heeft verwekt; hij zal Jezus wel 'aannemen' als zijn zoon (adoptie)

Matteüs 16 (NBV) - EO

Matteüs 16 - BasisBijbe

woensdag 1 juli Matteüs 11:2-15 Groot en klein donderdag 2 juli Matteüs 11:16-30 Geef je gewonnen vrijdag 3 juli Psalm 27 Niet bang zaterdag 4 juli Zacharia 9:1-8 Verdediging zondag 5 juli Zacharia 9:9-17 Doel: vrede maandag 6 juli Zacharia 10:1-5 De goede herder komt dinsdag 7 juli Zacharia 10:6-12 Het komt goe Lezing uit NT: Matteüs 2: 1-12 Gezang 166: 1 Preek: Wegwijzer of gids Gezang 141: 1,2,3 Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven. O, neem mijn leven, geest en hart, en laat mijn ziel in vreugd en smart bij U geborgen wezen. Voor ik als kind ter wereld kwam PREEK OVER MATTEÜS 25,14-30 ds. R.T. te Velde Pijnacker-Nootdorp, 18 november 2012 Liturgie Votum/groet Zingen Psalm 24:1, 2 Wet van de HEER Zingen Psalm 24:3, 5 Gebed Lezen = Tekst Matteüs 25:14-30 Zingen Liedboek 63:1, 3, 5 [daarna gaan kinderen naar crèche-plus] Preek Zingen Gezang 47:1, 3, 5 Dankgebed Collect

Matteüs 16:2B-3 - Wikipedi

 1. Verzen 15-16 De gruwel der verwoesting, zie Daniël 11:31; 12:9-13. Daniel 12 spreekt duidelijk over de Grote Verdrukking. Duizend tweehonderd en negentig dagen en duizend driehonderd vijfendertig dagen zijn beide ongeveer 3 1/2 jaar. Duidelijk is dat in de Grote Verdrukking de tempel weer is herbouwd (en zal weer worden geofferd op het altaar)
 2. Matteüs 2 vers t/m 1
 3. Matteüs. Hans Burger. 17 maart 2007. Ps 91,1 Votum / Groet Zingen: Ps 122,1.3 Wet met 1 Joh 2,3-11 Gez 156 (NG 79) Als genadeverkondiging: 1 Joh 2,12-14 Gebed Lezen Matt 20,17-28 Zingen: Gez 61 Tekst Matt 20,28a Preek over Matt 20,28a Zingen: Matteüs 5,16 - Het goede nieuws van de stijl van het koninkrijk
 4. Navertelling Matteüs 3,1-12. De evangelielezing van vandaag is Matteüs 3,1-12 en gaat over Johannes de Doper die de komst van Jezus aankondigt. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen
 5. Vanaf dat moment citeert Matteüs uitgebreid uit de profeten, waarbij hij herhaaldelijk de zin wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd (en soortgelijke bewoordingen) gebruikt (Matteüs 1:22-23, 2:5-6, 2:15, 4:13-16, 8:16-17, 13:35, 21:4-5)
 6. Matteüs 20: 1-16. Het voorbeeld van de arbeiders. 1 Jezus zei: 'Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Er is een man die een wijngaard heeft. Vroeg in de ochtend gaat hij op weg. Hij zoekt arbeiders om in zijn wijngaard te werken. 2 Hij spreekt een bedrag met hen a

Video: Mattheüs 16 - Nieuwe Testamen

Matteüs 16 NBG51 Bijbel YouVersio

 1. 1 Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Eerste Kerstdag Liturgie Zingen - LB 138,1.3.4 Komt allen te zamen - LB 139 Komt verwondert u hier mensen - LB 145,1.3 Nu zijt wellekome Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Gez 81,1.3.4 Dit is de dag Gebed Schriftlezing Matteüs 1,18-2,12 Zingen Gez 35, De wijzen de wijzen Preek eerste deel Zingen LB 132,1.3 Preek tweede.
 2. Matteüs 2, 13-18 (Morguefile free stock photo license) Inhoudstabel. Matteüs 2, 13-18: Moord op onschuldige kinderen. De tekst 'Bijbel in gewone taal.
 3. Lezing 2 uit Matteüs 28,16-20 Orgelspel LB 320:3.4 Wie oren om te horen heeft Overweging Kort orgelspel LB 1001:1.2.3 De wijze woorden en het groot vertoon Ant-WOORD Dank- en voorbeden Stil gebed Onze Vader gebed Mededelingen Collectes WEGZENDING EN ZEGEN Slotlied: LB 316:1.2.3.4 Het woord dat u ten leven riep Wegzending Zegen gezongen ame

preek over matteüs 28 : 2,3 april 2012 5 God laat het weten uit de hemel. Dat mijn Zoon levend werd, dat is het grote bewijs. Hij heeft gedaan wat Hij moest doen. Hij heeft geleden, is gestorven en begraven. Heel de straf heeft Hij gedragen. Hij heeft volbracht Matteüs 2:1-2 . READ. Filippenzen 2:8‐11. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich. vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook. uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam. geschonken, h k. Waarmee zal Ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen. Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: Hij is door een demon bezeten. Nu is de Mensenzoon gekomen, Hij eet en drinkt wel. Zingen Ps 46:1,3 Bidden Lezen Matteüs 13: 9-17; 31-33 Tekst Matteüs 13:16-17 Meditatie Zingen Opw 369 (door uw genade) Wet Bidden Formulier 3 Zingen Gk 183: 1 (Heer, wij gedenken hier) Viering / zingen Opwekking 737 LB 181 (een heel klein zaadje) GK 183: 2,3,4,5 Collecte (opw 627) Zingen Ps 103: Doe niet naar hun werken (Matteüs 23,2-3) Vraag. We lezen in Matteüs 23,2-3 dat de wetgeleerden en de Peroesjim zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; `daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het, maar doe niet naar hun werken'. Dit geeft aan dat er respect wordt gevraagd voor deze partij, maar ook stelling wordt genomen tegen hun werken

HSV - Mattheüs 16 - Het heilig evangelie naar de

 1. Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen
 2. 2 De afkomst van Jezus Christus Matteüs 1,18-25 3 De vlucht voor Herodes en Archelaüs Matteüs 2,1-12 4 De vlucht voor Herodes en Archelaüs Matteüs 2,13-23 5 Optreden van Johannes de Doper Matteüs 3,1-7 6 Optreden van Johannes de Doper Matteüs 3,8-17 7 Jezus in de woestijn Matteüs 4,1-11 8 Begin van Jezus' verkondiging Matteüs 4,12-1
 3. Navertelling Matteüs 2,1-12. De evangelielezing van vandaag is Lucas 2,16-21. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen
 4. Psalm 20: 2, 3 Psalm 7: 2, 5, 7 Matteüs 19: 27 t/m 20: 16 Psalm 80: 1, 5, 8, 10. Gerelateerde dienste
 5. Matteüs sluit zich bij deze farizese opvatting aan. Maar om Jezus als messias te kunnen presenteren, moet hij vervolgens Johannes wel als de vooraf gekomen profeet Elia beschrijven (zie ook zijn kleding in 3:4). Opmerkelijk is dat Johannes' optreden eindigt op het moment dat het openbare optreden van Jezus begint (4:12)

Matteüs 3 (NBV) - EO

Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2. Facebook 0 Tumblr 0 Twitter 0 LinkedIn Pinterest 0 WhatsApp Email Print 0 Shares. 0. Teksten van Jezus. Berichtnavigatie. Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1. Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3. Meest recente berichten. Ezechiël 18:23-32 Wie rechtvaardig handelt, zal leven 3 november 2, 2020 Matteüs (3) Openbaring (2) Preekarchief. januari 2021 (2) december 2020 (5) november 2020 (4) oktober 2020 (3) september 2020 (3) augustus 2020 (2) juli 2020 (4) juni 2020 (3) Preek over Matteüs 5:1-16 op zondagmorgen 10 januari 2021. door Ds C. van den Berg. 5 dagen geleden. Preek over Psalm 71:3a op 31 december 2020 (oudjaarsdienst 16 Voor de Griekse aoristusvorm zie o.a.: Blass, Debrunner & Rehkopf, §332-333; Piotr Blumczyński, 'On Translating the Greek Aorist into English' in: Anglica Wratislaviensia 47, 43-53; S.E. Porter, Verbal Aspect in the Greek of the New Testament, with Reference to Tense and Mood, New York 1989; Daniel B. Wallace, Greek Grammar beyond the Basics, Grand Rapids 1994; Knepper, 2-6 Lezing over Genesis (2), gehouden op 8 maart 1971 te Krommenie (cd 7-9) Lezing over Genesis (3), gehouden op 10 mei 1971 te Krommenie (cd 11-13) Lezing over Matteüs 20, gehouden op 26 november 1973 te Krommenie (cd 21-23) Lezing over 'verheerlijken' in Lukas (1), gehouden op 23 april 1981 in het Dagmaat Leerhuis te Lisse (cd 1-2 Mat. 16,2 Maar Hij gaf hen ten antwoord: 'Des avonds zegt ge: Het wordt mooi weer, want de hemel is rood. Mat. 16,3 En bij zonsopgang: Vandaag komt er storm, want het rood van de hemel ziet er onheilspellend uit! Dus het aanzien van de hemel weet ge wel te beoordelen; kunt ge het de tekenen der tijden dan niet

Matteüs 3 - BasisBijbe

Matteüs 16 Luister Bijbel. Loading... Unsubscribe from Luister Bijbel? BEETHOVEN Piano Concerto No.3 in C minor ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI - Duration: 40:22 Zingen: Lied 283: 1, 2, 3 en 4 Kinderen naar de nevendienst 1e Lezing: Matteüs 16: 24 - 26 Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om wille van mij, zal het. Matteüs (ook Mattheus of Mattheüs; Koinè Ματθαίος, Matthaíos, een hellenisering van het Hebreeuwse מתי/מתתיהו, Mattay of Mattithyahu, geschenk van JHWH) was een van de twaalf apostelen die door Jezus werden geroepen. Soms wordt hij vereenzelvigd met Levi (en daarom ook wel 'Matteüs Levi' genoemd [bron?]), maar het is niet zeker of het om dezelfde persoon gaat Micha 2 - Onder profetische kritiek; Matteüs 1: 1-12; Matteüs 3 - advent; Matteüs 4: 17; Matteüs 6: 24-34; Matteüs 8: 1-13; Matteüs 9: 1-8; Matteüs 10: 16; Matteüs 13: 24-30; Matteüs 17: 1-8 - veertigdagentijd; Matteüs 22: 1-14; Matteüs 22: 15-22 - Geeft dan de keizer wat des keizers is; Matteüs 22: 37-40 - God en de naaste liefhebbe

Mattheüs 2 - Nieuwe Testamen

Matteüs 13 en Openbaring 2 en 3 Overeenkomsten tussen het koninkrijk der hemelen en de verantwoordelijke gemeente (dat wat is) Matteüs 13:1-4 In Adamskostuum — Genesis 3:10; Er zit een adder(tje) onder het gras — ondanks de Bijbelse verwijzingen naar slangen en adders, komt een addertje onder het gras in de Bijbel niet voor — Genesis 3:1, Matteüs 12:34, Matteüs 3:7; De alfa en de omega — Openbaring 1:8; Zalig de armen van geest — Matteüs 5:3; Matteüs 2:1-12 3 wijze mannen zien een ster Verhaal: Over de vierde wijze Uit: De gouden sleutel / Offringa Prentenboek: Het mooiste geschenk / Susan Summers en Jackie Morris Matteüs 3:13-17 Jezus wordt gedoopt door Johannes de Dope Matteüs 3_ 16. 11 januari 2020 in . Comments are closed. Luister live mee. Grutte Tsjerke Foarwei 97 9298 JE Kollumerzwaag. 24-01-2021 09:26 : Alde Tsjerke Foarwei 141 9298 JG Kollumerzwaag. 16-01-2021 13:25 : Agenda. 31 jan 2021. Morgendienst met ds. J.P. Strietman Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke, Kollumerzwaag Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van de hemel 3. oktober 26, 2019 november 19, 2019 Ben Mondriaan.

Kerstverhaal: Was de ster van Bethlehem een echte ster…KAARTEN-Bijbeltekst+tekening – MensbootjeEfeze 1:6 - tot lof van de heerlijkheid van zijn genadeSpreuken 16:9 - de mens wikt

Matteüs 1, 1-16.18-23. Inhoudstabel. Matteüs 1, 1-25: Geboorte van de Messias. De tekst 2001 nr 3 Een naam geven - Kennen de kinderen de betekenis van hun naam? 3. Jezus, God zal redden Als Matteüs het heeft over de betekenis van de naam Jezus,. Matteus Matteüs was één van de 12 apostelen die door Jezus werden geroepen. Zijn roeping wordt beschreven in het gelijknamige bijbelboek in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 9:9: Toen Jezus van daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'volg mij'.Matteüs was de zoon van Alfeüs Follow Up! Deel 2: Re:actie; Follow Up! Deel 3: Ontmoeting met Jezus; Follow Up! Deel 4: Jouw profiel; Follow Up! Deel 5: #God ontdekken; Follow Up! Deel 6: Verbinding maken; Follow Up! Deel 7: Veelgestelde vragen; Close; Zeg nu zelf. Boekje 1; Boekje 2; Boekje 3; Close; IK wil jou; Geloof.nu; Ieder hart een woonplaats van Christus; Hofstad.

 • Wetter Frankfurt morgen.
 • Remember Me chords.
 • Granuloma annulare auto immuunziekte.
 • Tagg Romney.
 • Beitske Visser wiki.
 • Oud ministers lijst.
 • Horta eiland.
 • Snuitkever bestrijdingsmiddel.
 • Monica Lewinsky wiki.
 • Emma instagram.
 • Kikkererwten recepten.
 • Mitsubishi SRF 25 ZMX S.
 • F.C. De Kampioenen S11.
 • Ram schedel kopen.
 • Gekookte kastanjes ah.
 • Wok met scampi en curry.
 • Handleiding Luchtemissies bij bedrijven.
 • Jerry Lee Lewis' wife.
 • PESCO EU.
 • Vadouvan kruiden PLUS.
 • BePureHome korting.
 • Havoc Demon Hunter talents PvP.
 • Gevolgen alcohol hersenen.
 • Kindertelefoon.
 • Kinderneuroloog Sophia Kinderziekenhuis.
 • Vergulde Hand scheerzeep gebruiken.
 • Beste private lease auto 2020.
 • Waargebeurde verhalen over dementie.
 • Rieten manden IKEA.
 • Opvolgmelk.
 • Fotobehang HEMA.
 • Freerunning tricks.
 • Vroegbloeiende Geranium.
 • Dromen over huis verkopen.
 • Vacatures Tilburg.
 • Mitsubishi Outlander wiki.
 • Jar of Hearts Vertaling.
 • Elektrolysewet van Faraday.
 • Timmerman Gereedschap 6 letters.
 • IPad met simkaart bellen.
 • Olympics Los Angeles.